ஆங்கிலம் ஒரு பழக்கம்!

நீங்கள் செய்யும் செயல்கள், பேசும் வார்த்தைகள் அனைத்தும் பழக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது.

ஆங்கிலம் ஏன் சிலர் பேச முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்றால், அவர்களிடம் ஆர்வம் இருக்கும், பழக்கம் இருக்காது!

ஆங்கிலத்தில் ஆர்வம் இல்லாத பலர் பணம் பண்ணும் நோக்கில் ஆங்கிலம் பேசுவது பழக்கத்தால் மட்டுமே!

இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவது எப்படி என்பதை பார்ப்போம்.

1) முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும். இந்த நேரம் தினமும் தொடரும்படி பார்த்து கொள்ளவும்

2) உங்களுக்குஎது வரவில்லயோ அதை தேடுங்கள். பிறகு ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

3) தெளிவு பெற்றவுடன் அதை செயல்படுத்த தொடங்குங்கள்.

ஆங்கிலத்தில் மேலும் தேர்ச்சி பெற 9080710563 என்கிற என்னை அழையுங்கள்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top